Mühendislik Nedir?

Bilim ve teknolojide, özellikle son yıllarda gözlenen çok hızlı gelişim teknoloji alanında öğrenim ve eğitim yapmak isteyenler üzerinde hem çekici hem de itici etkiler yaratabilmektedir.

Teknolojik yeniliklerin birey ve toplumun yaşamında daha fazla yer alması sonucu bu olanaktan yararlanan ve/veya yararlarını gözleyen kişiler ve kurumlar teknoloji tarafından kendine çekilirken, teknolojilerde giderek artan karmaşıklık ve anlaşılmasındaki zorluklar da bazı kişi ve kurumlar üzerinde itici etkiler yaratabilmektedir.

Teknolojik alanda değişik bilgi, beceri ve niteliklere sahip insanlar çeşitli görevleri yerine getirmektedirler. Bunlar aldıkları eğitim ve yaptıkları işlere göre bilim adamı, mühendis, tekniker veya teknisyen olarak isimlendirilmektedir. Bu elemanların eğitim ve öğretimleri için çeşitli kurumlar bulunmaktadır. Üniversitelerde yer alan bu kurumlarda özellikle mühendislik ile ilgili olarak çeşitli branşlar bulunmaktadır. Bunların başlıcaları makina, inşaat, endüstri, kimya, elektronik ve maden gibi klasik branşların yanı sıra havacılık ve uzay, bilgisayar, metalurji, enerji, petrol, çevre, gıda vb. sayılabilir. Bunlara ek olarak da bir dizi mühendislik branşı giderek eklenmektedir.

Mühendisliğe yönelen öğrencilerin meslekleri konusunda az çok bilgi sahibi oldukları muhakkaktır. Ancak daha fazla bilgiye gerek duyacakları da açıktır.

Mühendisler, bilim adamlarının yaptıkları çalışmalar sonucu elde edip yayınladıkları bilgileri uygulamaya koyan kişilerdir. Mühendislik şu şekilde tanımlanmaktadır:

Mühendislik, öğretim, eğitim, deneyim ve uygulama ile elde edilen matematik ve fen bilimlerindeki bilgi birikimini, doğadaki  malzeme ve güçleri insanlığın yararına ekonomik bir şekilde kullanım yollarını geliştirmek için uygulayan bir meslektir.

Bu tanıma göre mühendislik mesleğinin önemli karakteristikleri;

            .Mühendislik mesleğinin oluşumu için öğretim, eğitim, deneyim ve uygulamalardan geçmiş olmak,

            .Matematik ve fen bilimlerinde bilgi birikimi sağlamış olmak,

            .Doğal kaynakları insanlık yararına ekonomik bir şekilde sunabilecek yetenekte olmak.

şeklinde sıralanabilir:

Mühendis yukarıda belirtilen özellikleri taşıyarak mühendislik yapabilecek nitelikte bir kişidir. Hem mühendisler hem de bilim adamları, matematik ve fen bilimlerinde kapsamlı bir şekilde eğitilmişlerdir. Ancak bilim adamları birincil olarak elde ettikleri bilgiyi yeni bilgiler elde etmek için kullanırken, mühendisler bu bilgiyi araçlar, yapılar ve süreçleri tasarlamak ve geliştirmek için kullanırlar. Başka bir deyişle bilim adamı öğrenmeyi, mühendis ise yapmayı hedefler.

Tarafların bu niteliklerinden, fikir geliştirme konusunda, mühendislerin tümüyle bilim adamlarına bağımlı oldukları gibi bir düşünce ortaya çıkabilir. Bu durum her zaman böyle olmayabilir. Bilim adamları da mühendislerden çok şey öğrenmektedirler. Örneğin, termodinamik bilimi mühendislerin buhar makinalarındaki çalışmaları sonucu geliştirilmiştir. Öte yandan, bilim adamlarınca bulunan nükleer fizyon ilkeleri mühendisler tarafından nükleer enerji santralleri ile diğer araçların tasarım ve geliştirilmesinde kullanılmıştır.

Mühendisler ile bilim adamları arasındaki fonksiyonel fark şu terimlerle açıklanabilir:

            Mühendisler, ancak bir problemin çözümü amacıyla araştırmalar yapmaktadırlar.

Genellikle tasarım olarak isimlendirilen mühendislik çalışmasının sonucunda elde edilen bir araç, bir yapı veya bir süreçtir. Bunlar bir gereksinimi karşılamak için tasarlanırlar. Belirli bir gereksinimi karşılayacak mantıksal bir yöntem izlendiğinde başarılı bir tasarım gerçekleştirilmiş olur. Tasarım süreci olarak isimlendirilen yöntem aşama aşama incelendiğinde bilimsel yönteme benzer, ancak hedeflerde ve sonuçlarda farklılık gösterir.