Yatay Geçiş İle Öğrenci Kabulü

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne dikey geçiş ile öğrenci kabulü söz konusu değildir.

Yatay geçiş uygulamasında ise 21.10.1982 gün ve 17845 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan “Yüksek Öğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile tanımlanmış olan kurallara uyulmaktadır.

Yatay geçiş ile öğrenci kabulü iki türlü olmaktadır:

Bölümler arası yatay geçiş sadece 3. yarıyılda olabilir. Bu geçişe ilişkin koşullar yönetmeliğin 10.maddesinde belirtilmiştir.

Madde 10-(10)Aynı üniversite içinde fakülte, yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişlere ilişkin kurallar, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde üniversitelerin senatolarınca belirlenir. Ancak; ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen öğrencinin yerleştirmede esas alınan merkezi sınav puanının, yatay geçiş yapmak istediği programla ilgili olarak, merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla yurt içindeki üniversitelerde kayıt yaptıran en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması şarttır.

 

Başvuru için öğrencinin tüm 1. sınıf derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrencinin tercihine bağlı olarak 1. veya 2. öğretime geçiş yapılabilir.

Üniversiteler arası yatay geçiş bölüm tarafından belirlenmiş olan kontenjana uygun olarak, birinci sınıf hariç, diğer yılların güz yarıyılı başında (3, 5, 7.yy) olabilir. Öğrencinin tercih ve kontenjana bağlı olarak 1. veya 2. öğretime geçiş yapılabilir. Bu tür geçişte, kayıtlı olunan yükseköğretim kurumuna girerken elde edilen ÖSS puanı, başvurulan programın aynı yıla ait genel kontenjan taban puanının üstünde olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmektedir (Madde 7).

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Kontenjanları :

2.SINIF

3.SINIF

4.SINIF

GÜZ

GÜZ

GÜZ

Genel

Fak.İçi

Yurtiçi

Yurtdışı

Bölümler arası

Yatay Geç.Kon.

Yurtiçi

Yurtdışı

Yurtiçi

Yurtdışı

3

1

3

3

1

3

--

 

Yatay geçiş kabulü Fakülte Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Başvuran öğrencilerin öncelikle yatay geçiş koşullarını sağlaması ve yüksek not ortalamasının olması gerekir. Yatay geçiş koşullarını sağlamış öğrenciler not ortalamalarına göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Kontenjan yeterliliğine göre listenin üst sırasından başlanarak programa kabul edilir.

Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler için Bölüm İntibak Komisyonu tarafından bir ders intibak programı hazırlanır. Komisyon biri bölüm başkan yardımcısı diğeri ise bu öğrenciler için atanmış danışman olmak üzere en az iki öğretim üyesinden oluşur.

Hazırlanan intibak programı Bölüm Kurulu tarafından incelenerek Dekanlık Makamına onay için sunulur. Onaydan sonra, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından bilgi sistemine işlenir. Bilgi sisteminde, intibak programında muaf sayılan dersler öğrenci tarafından görülebilir. Ayrıca öğrenci, yapılan intibak ile ilgili olarak yatay geçişlerle görevlendirilmiş danışman öğretim üyesi tarafından bilgilendirilir ve kendisine intibak programının bir kopyası verilir.