Çift Anadal Programı

Çift anadal programının amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin başarılı ve istekli öğrencilerine, fark derslerini de tamamlamaları koşuluyla, ikinci diploma kazandırmaktır.

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü çift anadal programına sahip olup her yıl bu programa belli sayıda (2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında  5 öğrenci) kabul edilmektedir. Öğrenci kabulünün kuralları ve yöntemi “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çift Anadal İkinci Lisans Programı Yönergesi” ile belirlenmiştir.

Başvuru koşulları, Çift anadal programı için ilgili yönetmeliğin 4-7.maddelerinde belirtilmiştir.

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL İKİNCİ LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

Kapsam

Madde 1-Bu Yönerge, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin fakültelerini  kapsar.

Amaç

Madde 2-Çift anadal programının amacı anadal lisans programını üstün başarı ile sürdüren öğrencinin aynı zamanda ikinci bir lisans diploması almak üzere öğrenim görmesini sağlamaktır. 

Madde 3-Çift anadal programı, ilgili bölüm kurulu, fakülte kurulunun önerisi ve üniversite senatosunun kararı ile kesinleşir.

 

Başvuru

Madde 4-Çift anadal ikinci lisans programı kontenjanları ilgili bölümlerin bağlı olduğu  fakültelerce her öğretim yılı başında belirlenerek senato kararı ile kesinleşir ve öğrencilere duyurulur.Çift anadal ikinci lisans programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki 1. sınıf 1. dönem asli öğrenci sayısının %20’sini geçemez.

Madde 5-Öğrenci, çift anadal ikinci lisans programına, anadal lisans programının en erken 3 en geç 5. yarıyılının başında başvurabilir.

Madde 6-Öğrencinin çift anadal ikinci lisans programına başvurabilmesi için, anadal lisans programında başvuru sırasına kadar olan sürede tüm kredili derslerini alıp başarıyla tamamlamış olması, genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve başvuru anında, sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst % 20’de bulunması gerekir.

Madde 7-Öğrencinin çift anadal ikinci lisans programına kabul işlemi, başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülerek fakülte yönetim kurulu kararı alınmasıyla tamamlanır ve öğrenci kayıt haftası içerisinde çift anadal programına kaydını yaptırır.

 

Çift anadal programına en erken 3, en geç 5.yarıyıl başında başvurulabilir (Madde 5). Daha önce veya daha sonra başvuru yapılamaz. Programa sadece ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileri kabul edilmektedir. Çift ana dal başvurusu için öğrencinin en az 3.00 (Madde 6)  genel not ortalamasını sağlaması gerekir.

Öğrenci kabulü Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bu süreçte öğrenciler not ortalamasına göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak listelenir ve kontenjanlara uygun olarak seçim yapılır. Çift anadal programında hem 1. öğretim ve hem de 2. öğretim için ayrı ayrı kontenjan belirlenmektedir. Kontenjan yıllık olarak belirlenir ve akademik yılın başlamasından 1 ay önce ilan edilir.

Güz yarıyılı başında yapılan öğrenci kabullerinde dolmayan kontenjan varsa, bahar yarıyılı öncesinde duyuru yapılarak yeni başvurular alınır ve aynı süreçle boş kontenjanlar için bahar yarıyılı başında öğrenci kabulü gerçekleştirilir.

Son beş yıl içerisinde çift anadal yapan öğrenci sayıları :

Akademik Yıl

Çift Anadal Yapan Başka Bölümün Öğrenci Sayısı

Başka Bölümde Çift Anadal Yapan Öğrenci Sayısı

2009-2010

13

7

2008-2009

15

6

2007-2008

10

5

2006-2007

12

4

2005-2006

14

8

 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin diğer bütün bölümleri için o bölümden çift anadal yapmak için gelecek öğrenciye ait bir ders programı (aşağıda verilmiştir) hazırlanmıştır. Programdan görülebileceği gibi fakülte genelinde ortak olan bütün dersler ve içerik ve kredi açısından Endüstri Mühendisliği Bölümü derslere yakın olan dersler ilgili bölüm öğrencileri için muaf tutulmuştur.

Çift anadal programına kabul edilen öğrenci, önce kendi bölümündeki derslerinin kaydını yapar daha sonra Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde çift anadal danışmanı (Yrd.Doç.Dr. Tuğba SARAÇ) tarafından yönlendirilerek çift anadal ders kaydını yapar.

Öğrencinin çift anadal programını en geç kendi lisans programını tamamladıktan sonraki 1 yıl içinde tamamlaması gerekir.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerden Endüstri Mühendisliği Bölümünde çift anadal yapmak isteyen;

2009 ve öncesi girişliler için

    Dersleri görmek için ....

2010 ve sonrası girişliler için

    Dersleri görmek için ....

2017 ve sonrası girişliler için

    Dersleri görmek için...

NOT : Çift ana dal yapmak isteyen öğrenciler listede eşderlenmemiş dersleri alırlar.