LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ
Tezli Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans programının amacı, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

 

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü koşulları;

  • ALES veya eşdeğeri sayısal puanın en az 55 (Lisans diploması ile doktora programına başvuranlar için en az 70) olması

  • KPDS veya ÜDS yabancı dil sınavından en az 40 alınması

 

Öğrenci kabulünde,

  • ALES puanının %50'si

  • Lisans mezuniyet ortalamasının %25'i

  • Yabancı dil sınav notunun %25'i

alınarak başarı notu hesaplanır. 

 

Yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

 

Derslerini başarıyla tamamlamış ve 3.00 Genel not ortalamasını sağlamış öğrenci, Danışman kontrolünde tez çalışması yapar. Jüri önünde yapılan tez savunmasında başarılı olan öğrenci "Yüksek Lisans" diplomasını almaya hak kazanır.

 

Ders Kimlik Kartları

Yüksek Lisans Dersleri

Güz Yarıyılı    
Ders Kodu Ders Adı T+U

503201501

Toplam Kalite Yönetimi

3+0

503201502

Üretim Kaynakları Planlaması

3+0

503201503

Doğrusal Programlama

3+0

503201504

Benzetim Dilleri       

3+0

503201505

Rassal Süreçler

3+0

503201507

Yer Seçiminde Modelleme

3+0

   
Bahar Yarıyılı  
Ders Kodu Ders Adı T+U

503201511

Stok Kontrolu

3+0

503201510

Karar Destek Sis. ve Uzman Sistemler

3+0

503201508

Çok Ölçütlü Karar Verme 

3+0

503202502

Çizelgeleme

3+0

503202503

Doğrusal Olmayan Programlama 

3+0

503202509

Malzeme Aktarma ve Stoklama Sis.

3+0

503202510

Tedarik Zinciri Yönetimi

3+0

503202511

Verimlilik Yönetimi 

3+0

   
   
Güz ve Bahar Yarıyılı  
Ders Kodu Ders Adı T+U
503201702 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+1
503201703 Uzmanlık Alan Dersi (YL)

3+0

503202001 Seminer 1+0

 

 

Doktora Programı

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.
 

Doktora programına öğrenci kabulü koşulları;

  • ALES veya eşdeğeri sayısal puanın en az 55 (Lisans diploması ile doktora programına başvuranlar için en az 70) olması

  • KPDS veya ÜDS yabancı dil sınavından en az 55 alınması

 

Öğrenci kabulünde,

  • ALES puanının %50'si

  • Lisans mezuniyet ortalamasının %25'i

  • Yabancı dil sınav notunun %25'i

alınarak başarı notu hesaplanır. 

 

Doktora Programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de, en az 42 kredilik 14 adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

 

Anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için Senatonun kabul ettiği lisansüstü öğretim ölçütleri ile belirlenen danışmanlık niteliklerine uygun öğretim üyeleri arasından bir danışmanı belirler. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.
 

Öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamasından ve 3.00 genel not ortalamasını sağlamasından sonra; temel ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanması amacıyla "yeterlilik sınavı" yapılır.

 

Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci, oluşturulan jüri önünde tez çalışmasının amacını, kapsamını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öneri savunmasın yapar. Tez önerisi kabul edilen öğrenci, yaptığı tez çalışmasının seyrini belirten sunumunu 6 aylık periyotlarla tez izleme komitesine yapar. Tez izleme komitesince yaptığı çalışmalar yeterli görülen öğrenci tez savunmasını yapar. Tez savunması ile tezi kabul edilen öğrenci "doktora diploması" ve "doktor" unvanı almaya kazanır.

 

Ders Kimlik Kartları

Doktora Dersleri

Güz Yarıyılı    
Ders Kodu Ders Adı T+U
503211601 Analitik Hiyerarşi ve Serim Süreci

3+0

503211602 Grup Tek. ve Esnek Üretim Sistemi 3+0
503211603 Matematiksel Programlama 3+0
503212604 Genetik Algoritmalar 3+0
   
Bahar Yarıyılı  
Ders Kodu Ders Adı T+U
503212601 Tamsayılı Programlama

3+0

503212602 Serim Kuramı 3+0

503212603

Çok Amaçlı Programlama 3+0

503212605

Taguchi Yöntemleri 3+0
   
Güz ve Bahar Yarıyılı  
Ders Kodu Ders Adı T+U

503211802

Doktora Tez Çalışması 0+1
503211803 Uzmanlık Alan Dersi (DR) 3+0