Yan Dal Programı

Yan dal programlarının amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin başarılı ve istekli öğrencilerine fark derslerini de tamamlamaları koşuluyla ilgi duydukları konularda uzmanlaşmalarını sağlayacak eğitimi vermektir.

ESOGÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 4 farklı yan dal programına sahip olup her yıl bu programlara belli sayıda (2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında  5 öğrenci) kabul edilmektedir. Öğrenci kabulünün kuralları ve yöntemi “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi” ile belirlenmiştir.

Başvuru koşulları, yan dal programı için ilgili yönetmeliğin 4-5.maddelerinde belirtilmiştir.

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Kapsam:

Madde 1-Bu yönerge Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin fakülte ve 4 yıllık yüksekokullarını kapsar.

 

Amaç:

Madde 2-Yandal programının amacı, kendi lisans programını başarı ile sürdüren öğrencinin ilgi duyduğu başka bir programdan sertifika almasını sağlamaktır.

Madde 3-Yandal programı, ilgili bölümlerin, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite senatosunun kararı ile kesinleşir.

 

Başvuru:

Madde 4-İlgili bölümlerin fakülte veya yüksekokullarınca belirlenen kontenjanlar senato kararı ile kesinleşir ve birimlerce duyurulur. Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına kendi lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyıl başında başvurabilir.

Madde 5-Öğrencinin bu programa başvurabilmesi için, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Programa kabul işlemi başvurduğu bölümün yer aldığı fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile tamamlanır ve duyurulan kayıt haftası içerisinde yandal programına da kayıt yaptırılır.

 

Yandal programına en erken 3, en geç 5.yarıyıl başında başvurulabilir (Madde 5). Daha önce veya daha sonra başvuru yapılamaz. Programa sadece ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğrencileri kabul edilmektedir. Yan dal başvurusu için ise en az 2.50 (Madde 5) genel not ortalamasını sağlaması gerekir.

Öğrenci kabulü Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Bu süreçte öğrenciler not ortalamasına göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak listelenir ve kontenjanlara uygun olarak seçim yapılır. Yandal programlarında hem 1. öğretim ve hem de 2. öğretim için ayrı ayrı kontenjan belirlenmektedir.

Kontenjan yıllık olarak belirlenir ve akademik yılın başlamasından 1 ay önce ilan edilir. Güz yarıyılı başında yapılan öğrenci kabullerinde dolmayan kontenjan varsa, bahar yarıyılı öncesinde duyuru yapılarak yeni başvurular alınır ve aynı süreçle boş kontenjanlar için bahar yarıyılı başında öğrenci kabulü gerçekleştirilir.

Bölümde 4 farklı yandal programı mevcuttur. Bunların isimleri ve içerdikleri dersler aşağıda verilmiştir.

 

Yandal programına kabul edilen öğrenci, önce kendi bölümündeki derslerinin kaydını yapar daha sonra Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde çift anadal danışmanı (Yrd.Doç.Dr.Tuğba SARAÇ) tarafından yönlendirilerek uygun bir yandal programını seçmesi sağlanır.

Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için yandal çerçevesinde aldığı derslerin genel not ortalamasının 2,00’ın üzerinde olması gerekir. İki defa üst üste 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenci, programdan çıkarılır.

Endüstri Mühendisliği Bölümünde 4 farklı yan dal programı tanımlanmıştır.

Bunlar:

  • Kalite Kontrolü,

  • Üretim Planlaması,

  • Sistem Mühendisliği ve

  • Metot Mühendisliği

yan dal programlarıdır. Programı başarıyla bitiren öğrenciye katıldığı programı gösteren sertifika verilmektedir.

Yan dal programlarına göre öğrencilerin almaları gereken dersleri gösteren program aşağıda verilmiştir.

 2009 ve öncesi müfredata bağlı Yan Dal program dersleri

 

 2010 ve sonrası müfredata bağlı Yan Dal program dersleri